System Zarządzania Środowiskowego

W ramach dążenia do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, stabilizacji a następnie poprawy oddziaływania na środowisko, ZEM Ełk szczególną uwagę zwraca na problemy dotyczące gospodarki odpadami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Naszym priorytetem jest spełnienie wymagań prawnych obejmujących korzystanie przez firmę ze środowiska naturalnego i przyjęcie ich jako punktu wyjścia do ciągłego zmniejszania szkodliwego oddziaływania w tym zakresie.

Zarząd Spółki realizując cele biznesowe, produkcyjne i społeczne, mając na uwadze usytuowanie firmy w regionie „Zielonych Płuc Polski”, zobowiązuje się do działania przyjaznego dla środowiska naturalnego. Wyznacznikiem tych działań jest bezpieczna i ekologiczna produkcja oraz uzyskanie certyfikatu środowiskowego wg normy ISO 14001.

System Zarządzania Środowiskowego wspomaga nas w wykazaniu zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, dotyczącymi aspektów środowiskowych firmy oraz w uzyskaniu poprawy efektów działalności środowiskowej, głównie poprzez uporządkowany proces ciągłego doskonalenia.

Powrót do góry